HĐTN 6_THCS ĐOÀN BẢO ĐỨC_Thang 9

Môn học: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Khối lớp: Khối 6
Chủ đề: Hoạt động khám phá bản thân
Giáo viên:
Rất tốt (5 sao)
0
Tốt (4 sao)
0
Bình thường (3 sao)
0
Kém (2 sao)
0
Rất kém (1 sao)
0